Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Spoločnosť PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 47910/S, so sídlom: Pavla Dobšinského 2321/1A; 984 03 Lučenec; identifikačné číslo organizácie (IČO): 55897479, daňové identifikačné číslo (DIČ): 2122121617, predáva tovar cez svoj internetový obchod www.proinceptumtrade.sk kupujúcemu (ďalej len „zákazník“) výhradne podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“).

1.       Objednávanie a uzavretie zmluvy

1.1. Prezentácia výrobkov v online obchode nie je právne záväznou ponuku, ale predstavuje neformálny online katalóg a má sa vnímať ako výzva na predloženie návrhu zo strany zákazníka.

1.2. Zákazník si môže zvoliť z rozsiahlej ponuky produktov spoločnosti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. najprv veľkosť alebo rozmer. V prípade textilných výrobkov s aplikáciami si vyberie vzor a umiestnenie na výrobku a potom si vyberie farbu a počet kusov. Produkt si pridá do nákupného košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka“. Následne si klient vyberie metódu dopravy a platby. Počas procesu tvorby objednávky je od zákazníka vyžadované poskytnúť osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ odosielajú zákazníci záväznú objednávku na produkty umiestnené v košíku. Aby sme mohli objednávku spracovať a vybaviť, je nevyhnutné, aby zákazník vyjadril súhlas s týmito VOP, s pravidlami ochrany osobných údajov a s podmienkami pre odber textilu s aplikáciou.

1.3. Spoločnosť PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. potvrdí prijatie objednávky zákazníkovi okamžite prostredníctvom automaticky vygenerovaného potvrdenia Objednávky. K prijatiu Objednávky a teda aj uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza doručením tohto potvrdenia Kupujúcemu. Do obdržania potvrdenia Objednávky Predávajúcim sa Objednávka považuje za návrh k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

1.4. V prípade, že sa nepodarí Objednávku Kupujúceho potvrdiť spôsobom podľa článkov 1.3. a VOP uvedených vyššie, môže byť Objednávka Predávajúcim bez náhrady zrušená. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho zadávajúceho Objednávku.

1.5. S potvrdením objednávky sa odosielajú údaje potrebné k úhrade celkovej ceny za objednaný tovar a dopravu. Po úhrade celkovej ceny sa vygeneruje automaticky faktúra a zašle na emailovú adresu zákazníka.

2.       Dodanie a dostupnosť tovarov

2.1. Tovar je doručovaný dopravcom vybraným spoločnosťou PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.  Dodávky sa uskutočňujú výhradne na území Slovenskej republiky na adresu uvedenú zákazníkom.

2.2. Ak zákazník nemôže prijať tovar na uvedenej adrese, je povinný bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal oznámenie. V prípade nedostupnosti dopravcu môže zákazník kontaktovať priamo PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.. Ak zákazník neprevezme tovar po prvom pokuse o dodanie, dopravca (DPD po 5 dňoch; Packeta po 7 dňoch),  tovar vráti späť spoločnosti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. na náklady zákazníka.

2.3. Ak nie je možné dodávku vybranej položky zabezpečiť, PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. o tom okamžite informuje zákazníka. PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. v takom prípade odstupuje od prijatia ponuky a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. V prípade, že zákazník už uhradil platby, tie mu budú bezodkladne vrátené. PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. neručí za škody vzniknuté zákazníkovi nemožnosťou trvalého dodania vybraného tovaru. Za škody vzniknuté omeškaním s oznámením o nemožnosti dodania tovaru zodpovedá PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

2.4. Ak vybraný tovar nie je dočasne dostupný, PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. o tom bezodkladne informuje zákazníka. Pri oneskorení dodania tovaru nad dva týždne má zákazník právo odstúpiť od zmluvy, avšak musí tak urobiť do jedného týždňa po oznámení o oneskorení. V prípade ak budú už uskutočnené platby zákazníka, tie budú vrátené bezodkladne. Za škody vzniknuté zákazníkovi oneskoreným oznámením o oneskorení dodávky zodpovedá PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru presahuje 14 dní, PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. o tejto skutočnosti informuje zákazníka bezodkladne. Ak ani výrobca nevie určiť termín dodania tovaru, PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. môže objednávku jednostranne zrušiť a vrátiť hodnotu tovaru bez akýchkoľvek pokút.

2.5. Ak vybraný výrobok nie je možné dodať, PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. okamžite ponúkne alternatívne produkty.

3.       Cena za dodanie

3.1. Kúpna cena príslušného tovaru je určená podľa aktuálneho cenníka PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.proinceptumtrade.sk. Všetky ceny sú bez DPH.

3.2. Za doručenie tovaru sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránke www.proinceptumtrade.sk.

4.       Spôsob platby

4.1. Kúpna cena je splatná ihneď po doručení faktúry spoločnosťou PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.

4.2. Ak PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.  nevykoná vyskladnenie tovaru zákazníkovi (pozri bod 1.4.), vráti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. bezodkladne akúkoľvek už prijatú kúpnu cenu zákazníkovi.

4.3. Zákazník môže platbu realizovať prostredníctvom platobnej brány (platba kartou), alebo bankovým prevodom.

4.3.1 Platobná karta: akceptované typy platobných kariet VISA, Mastercard.

4.3.2 Bankovým prevodom na účet číslo, IBAN: SK36 8330 0000 0028 0273 2480 (Fio banka a.s.). Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol.

4.4. Zákazník nie je oprávnený odpočítať alebo zadržať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. V prípade omeškania s platbou má PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. právo na úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

5.       Výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo k tovaru zostáva na strane spoločnosti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak je zákazník v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru.

6.       Plnenie zmluvných povinností zo strany PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.

Zmluvné povinnosti spoločnosti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. sú splnené v momente, keď zákazník obdrží objednaný tovar.

7.       Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa

7.1. Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť do štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa, keď zákazník obdrží tovar. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na jednu z nasledujúcich adries:

PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., so sídlom: Pavla Dobšinského 2321/1A; 984 03 Lučenec;   

e-mail: eshop@proinceptum.sk 

7.2. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť vzájomné plnenia vrátené. PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. vráti zákazníkovi platby, ktoré už boli uhradené, a nahradí mu nutné a účelné náklady vynaložené v súvislosti s objednávkou tovaru. Zákazník musí vrátiť tovar PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. a ak ho už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník ako spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, pričom platí, že tieto náklady predstavujú za dopravu znáša zákazník. Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru musí zákazník kontaktovať PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. na telefónnom čísle:

+421 905 500 534 alebo e-mailom: eshop@proinceptum.sk 

Personalizované tričká s vlastným dizajnom, alebo vlastným textom či dátumom sa nedajú vrátiť, keďže ide o tovar vyrobený na mieru pre jedného zákazníka.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:

·         ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníka.

7.3. Plnenia vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota zákazníkovi začína plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

8.       Záručné podmienky

8.1. V prípade, že tovar obsahuje chyby, má zákazník právo v súlade s právnymi predpismi (§ 622 a ďalšie Občianskeho zákonníka SR) požadovať ich nápravu, výmenu tovaru, adekvátne zníženie kúpnej ceny, alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť. Ak zákazník nepatrí medzi spotrebiteľov podľa zákona č. 1 o ochrane spotrebiteľa, má PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. právomoc rozhodnúť o metóde uplatnenia záruky. Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle spomenutého zákona, majú povinnosť nahlásiť nárok zo záruky spoločnosti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. do jedného mesiaca od zistenia defektu tovaru, inak sa zodpovednosť spoločnosti PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. za vady vylučuje. V prípade, že sa tovar dodáva s chybami, je potrebné ich oznámiť do siedmich dní po doručení tovaru, inak sa predpokladá, že tovar bol dodaný bez chýb.

8.2. Pre zákazníkov, ktorí nevystupujú ako spotrebiteľ podľa § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je stanovená záručná doba jeden rok. Pre spotrebiteľov podľa § 1 zákona platí dvojročná záručná doba. Záručná doba sa počíta od momentu prevzatia tovaru zákazníkom.

8.3. Vyjadrenia týkajúce sa záruky alebo v rámci záručného obdobia zaväzujú PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. len vtedy, ak ich vykonali jej zamestnanci. Vyjadrenia subdodávateľov nie sú pre PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. záväzné.

9.       Zodpovednosť za škody

9.1. PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. je zodpovedná za škody v medziach zákonných predpisov, ktoré vznikli na základe jej činnosti, alebo činnosti jej zákonných zástupcov alebo zamestnancov.

9.2. Zákazník je zodpovedný za to, že objednaný tovar je technicky vhodný a legálne prijateľný na účel, pre ktorý ho zákazník zamýšľa používať. Spoločnosť PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. sa snaží na webových stránkach www.proinceptumtrade.sk  prijímať opatrenia na minimalizáciu chýb pri objednávaní.

9.3. PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. nemôže zaručiť bezchybnú a neustále dostupnú dátovú komunikáciu cez internet z dôvodu súčasného stavu technológie. Preto PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. nepreberá zodpovednosť za stálu dostupnosť online obchodného systému.

9.4. Právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom ostávajú nezmenené.

10.   Prenos rizika

Riziko vzniku škody na tovare prechádza na zákazníka v momente odoslania tovaru. Zákazník preberá riziko spojené s doručením.

11.   Ochrana údajov

PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. potrebuje v súvislosti s uzatváraním zmlúv zbierať osobné údaje zákazníka. Zákazník vyhlasuje súhlas s tým, aby jeho základné osobné údaje, ako meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mailová adresa, boli zbierané, spracúvané a používané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu potrebnom na založenie, obsahové vybavenie alebo zmenu zmluvného vzťahu. Tieto údaje sú ochránené proti prístupu tretích strán, nebudú poskytnuté iným subjektom a nie sú dostupné online.

12.   Oznámenie zákazníkovi

Oznámenia pre zákazníka sú odosielané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak zákazník nemôže prijímať e-maily odoslané spoločnosťou PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. a spoločnosť neobdrží oznam o chybe, tento stav padá na plecia zákazníka.

13.   Platné právo

Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi zákazníkom a PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. sa riadia právom Slovenskej republiky.

14.   Súdne konanie

Pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo vzťahu medzi zákazníkom a PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. sa uplatňuje príslušnosť súdov podľa slovenského občianskeho procesného práva.

15.   Ustanovenie o zachovaní platnosti

 V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok stratia platnosť alebo sa stanú neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia nezmenené. V takom prípade sa neúčinné ustanovenie nahradí dohodou medzi zmluvnými stranami účinným ustanovením, ktorého ekonomický význam a účel sa čo najviac blíži pôvodnému ustanoveniu. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na prípady, keď dohoda obsahuje medzeru v regulácii.

16.   Reklamácie

Pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho, ktorým je PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 47910/S, so sídlom: Pavla Dobšinského 2321/1A; 984 03 Lučenec; identifikačné číslo organizácie (IČO): 55897479, daňové identifikačné číslo (DIČ): 2122121617 email:  eshop@proinceptum.sk; tel.: +421 905 500 534

a)       Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

b)      Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

c)       Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

d)      Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

 

e)      Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

 

f)        Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dohľadu: bb@soi.sk;+ tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

1.       Reklamácia v rámci záručnej doby

2.       Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

 

17.   Záručné podmienky

 

a)       Právne predpisy upravujúce zodpovednosť predávajúceho za nedostatky sa riadia § 620 a nasl. Obč. zák.

 

b)      Predávajúci je zodpovedný za nedostatky, ktoré sa vyskytujú na tovare v čase jeho prevzatia kupujúcim. Pri použitom tovare nepreberá zodpovednosť za nedostatky, ktoré vznikli jeho používaním alebo opotrebovaním. Tovar ponúkaný za zníženú cenu je bez záruky za nedostatky, pre ktoré bola znížená cena dohodnutá.

 

c)       Pokiaľ sa nejedná o tovar podliehajúci rýchlemu znehodnoteniu alebo o použitý tovar, odpovedá predávajúci za nedostatky, ktoré sa objavia po prevzatí tovaru počas záručnej doby (záruka).

 

d)      Záručná lehota je stanovená na 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho balení alebo v priloženom návode označená doba použiteľnosti, záručná doba neuplynie pred vypršaním tejto doby.

 

e)      Na požiadanie kupujúceho je predávajúci povinný vystaviť záručný list písomne. Ak to povaha tovaru umožňuje, môže namiesto záručného listu postačiť doklad o zakúpení tovaru.

 

f)        Dokumentom slúžiacim ako záručný list je faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

 

g)       Záručná lehota začína plynúť od momentu, keď kupujúci tovar prevezme.

 

h)      Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo osoba ním poverená povinná skontrolovať, či obal tovaru nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia odporúčame na mieste spísať so zástupcom dopravcu záznam o poškodení tovaru počas prepravy.

 

i)        Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nezodpovedá kúpnej zmluve. Ak kupujúci prevzal od prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné toto poškodenie uviesť v protokole o prevzatí zásielky od prepravcu.

j)        Kupujúci má možnosť prevziať tovar aj napriek zjavnému poškodeniu obalu.

 

k)       Ak obal nebol otvorený a je zapečatený ochrannou páskou predávajúceho, považuje sa za nepoškodený a originálny. Dopravca je povinný tovar odovzdať po častiach a na mieste spísať protokol. Za škodu vzniknutú pri preprave nesie zodpovednosť dopravca.

 

l)        Pri prijatí tovaru je kupujúci alebo osoba ním poverená povinná potvrdiť prevzatie tovaru podpisom na dodacom liste.

 

m)    Ak je zásielka neúplná alebo poškodená, je potrebné tento stav oznámiť bezodkladne e-mailom na adresu eshop@proinceptum.sk .

 

n)      Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:

• mechanickým poškodením tovaru,

• používaním tovaru v prostredí, ktoré nezodpovedá teplotným, vlhkostným,     chemickým a mechanickým vplyvom,

• neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

• preťažovaním alebo nesprávnym používaním v rozpore s odporúčanými zásadami,

• pôsobením prírodných živlov alebo vyššou mocou.

 

o)      Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má možnosť v rámci záručnej doby uplatniť nároky na tovar u predávajúceho v súlade s podmienkami pre reklamáciu stanovenými zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

 

18.   Podmienky uplatnenia reklamácie

 

a)       Predávajúci ručí za to, že tovar je bez chýb pri jeho prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právomoc počas platnosti záruky uplatňovať nároky súvisiace s nedostatkami tovaru.

 

b)      V prípade, že sa objaví chyba, ktorú je možné opraviť, má kupujúci nárok na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný takúto chybu napraviť bez zbytočného omeškania. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy výmenu výrobku alebo, ak sa chyba týka iba časti výrobku, výmenu tejto časti, pokiaľ by to predávajúcemu nespôsobilo neprimerané výdavky oproti hodnote tovaru alebo závažnosti chyby. Predávajúci má právo nahradiť vadný tovar bezchybným, ak to neprináša kupujúcemu podstatné ťažkosti.

 

c)       V prípade neodstrániteľnej chyby, ktorá zabraňuje riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo požiadať o výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké práva patria kupujúcemu aj v prípade, že ide o opraviteľné chyby, ale kupujúci nemôže tovar riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po jej oprave alebo kvôli väčšiemu počtu chýb. V prípade iných neodstrániteľných chýb má kupujúci právo na primerané zníženie kúpnej ceny tovaru.

d)      Kupujúci spotrebiteľ má možnosť uplatniť reklamáciu elektronicky alebo písomne na adrese predávajúceho:

PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., so sídlom: Pavla Dobšinského 2321/1A; 984 03 Lučenec; identifikačné číslo organizácie (IČO): 55897479, daňové identifikačné číslo (DIČ): 2122121617 email:  eshop@proinceptum.sk;

 

e)      Pri podaní reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s vadným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad dokazujúci nákup tovaru a doklad o doručení (ďalej len "požadované dokumenty").

 

f)        V reklamačnom formulári kupujúci uvedie nasledujúce informácie:

• identifikáciu kupujúceho,

• číslo elektronickej objednávky,

• opis tovaru, ktorý si kupujúci želá vrátiť alebo vymeniť, vrátane uvedenia kódu, farby, veľkosti, počtu kusov a ceny,

• názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,

• dátum a podpis kupujúceho.

 

g)       Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar, ktorý je predmetom reklamácie, zaslal poistený. Zákazník nesie riziko poškodenia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, až do momentu, kým tovar neprevezme predávajúci.

 

h)      Ak kupujúci nezašle spolu s reklamovaným tovarom všetky požadované dokumenty, predávajúci ho kontaktuje telefonicky alebo e-mailom s výzvou na doplnenie chýbajúcich informácií alebo na priloženie chýbajúcich požadovaných dokumentov.

 

i)        Ak predávajúci nedokáže opakovane kontaktovať kupujúceho telefonicky a kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní od prijatia tovaru a nezašle chýbajúce dokumenty alebo nekompletizuje chýbajúce informácie, predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť reklamačné konanie a tovar vrátiť kupujúcemu na jeho náklady na adresu uvedenú v objednávke.

 

j)        Ak požadované dokumenty nie sú doručené s tovarom, ktorý má byť predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať s reklamačným konaním a považovať to za prejav záujmu kupujúceho o nereklamovanie tovaru.

 

k)       Predávajúci si vyhradzuje právo nepredrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

l)        Pri vrátení tovaru je potrebné zabezpečiť jeho vhodné balenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Poškodenie tovaru počas prepravy môže byť dôvodom na neuznanie reklamácie. Tovar je možné odoslať formou balíka alebo doporučenej zásielky.

 

m)    Predávajúci je povinný rozhodnúť o spôsobe vyriešenia reklamácie ihneď alebo v zložitejších prípadoch najneskôr do troch pracovných dní od podania reklamácie. V prípade potreby komplexnejšieho technického posúdenia stavu výrobku alebo služby môže byť lehota na vybavenie reklamácie predĺžená až na 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Po stanovení spôsobu riešenia je reklamácia vybavená okamžite, v zložitejších prípadoch môže byť vybavená aj neskôr; avšak celková doba na vybavenie reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru za nový.

 

n)      Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nezapočítava. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena tovaru za nový, začína nová záručná doba plynúť od momentu prevzatia nového tovaru.

 

o)      Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom v prvých 12 mesiacoch od kúpy môže predávajúci reklamáciu zamietnuť len na základe odborného hodnotenia. Bez ohľadu na výsledok tohto hodnotenia nemôže byť od spotrebiteľa požadovaná úhrada nákladov na odborné posúdenie ani iné s tým súvisiace náklady.

 

p)      Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, je povinný vo vydanom dokumente o vybavení reklamácie uviesť, kam môže spotrebiteľ poslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok poslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady súvisiace s hodnotením a všetky ostatné relevantné náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia. Ak spotrebiteľ preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu prostredníctvom odborného posúdenia, môže reklamáciu podať znovu. Počas vykonávania odborného posúdenia sa záručná lehota nepočíta. Predávajúci je povinný do 14 dní od opätovného podania reklamácie spotrebiteľovi vrátiť všetky náklady na odborné posúdenie a všetky súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

q)      Predávajúci je povinný okamžite doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť okamžite, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokumentom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je potrebné doručovať, ak spotrebiteľ dokáže uplatnenie reklamácie preukázať iným spôsobom.

 

r)       Kupujúci má právo na úhradu nákladov (predovšetkým poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených nárokov zo zodpovednosti za chyby a boli skutočne a účelne vynaložené.

 

s)       Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

 

t)        Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi  dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: eshop@proinceptum.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421 905 500 534.

 

19.   Ako reklamovať

Ako postupovať pri reklamácii alebo ak chcete vymeniť tovar alebo chcete naspäť vaše peniaze:

a)      TOVAR DOŠIEL POŠKODENÝ.

 

·         V tomto prípade zašlite tovar späť na našu adresu a bude Vám vymenený. V prípade, že danú vec už nebudeme mať ponúkneme Vám iné oblečenie alebo vrátenie peňazí. Na tovare musí byť upevnená visačka, tak ako Vám bola doručená s tovarom.

 

·         Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru odporúčame skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar odporúčame nepreberať, ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), odporúčame Vám okamžite nám túto skutočnosť nahláste.

 

b)      VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU DO 14 DNÍ.

 

·         Ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, nepoužitý vrátiť späť.

 

·         Ak budete chcieť vec vymeníme za inú veľkosť alebo za iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze späť na Váš účet alebo poštovou poukážkou.

 

·         V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 

POSTUP:

·         Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

·         Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, Váš podpis

·         v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť  peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

·         Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

·         Tovar zasielajte v obale / v krabici /, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

Adresa pre doručenie :

PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., so sídlom: Pavla Dobšinského 2321/1A; 984 03 Lučenec, Slovenská Republika

UPOZORNENIE:

·         Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.

·         Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.

·         Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu  za cenu poštovného pre SR podľa cenníka uvedeného na webom sídle www.proinceptumtrade.sk.

·         Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

 

20.   Uplatnenie reklamácie

 

·         Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovú adresu eshop@proinceptum.sk  a počkajte na pokyny ako postupovať.

·         V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene.

·         Neposielajte tovar na dobierku.

 

·         Reklamácie posielajte poštou na adresu :

PRO INCEPTUM TRADE s.r.o., so sídlom: Pavla Dobšinského 2321/1A; 984 03 Lučenec, Slovenská Republika

 

·         Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie .

·         Priložte kópiu faktúry alebo príjmový pokladničný doklad.

·         Ďalej môžete popísať presnú definíciu vady, poškodenia.

·         V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj spôsob vrátenia peňazí (na Váš účet alebo poštovou poukážkou), kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/.

·         Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie.

·         Informujeme vás do 7 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /.

·         Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave do 30dní.

·         Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.proinceptumtrade.sk

·         Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE

 

·         Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.

·         Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

·         Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.

·         Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

·         Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

·         Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

·         Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

·         Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

·         Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.

·         Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

·         Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

 

21.   Záverečné ustanovenia

 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky. V prípade, že kúpna zmluva má medzinárodný charakter, dohodli sa strany, že sa na ňu vzťahuje slovenské právo. Spotrebiteľské práva zákonom stanovené zostávajú nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené zásahom tretích strán alebo nesprávnym používaním e-shopu. Kupujúci by nemal používať e-shop spôsobom, ktorý by mohol poškodiť jeho funkčnosť alebo umožniť neoprávnený prístup k softvéru alebo obsahu. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú uchované v elektronickej podobe a nie sú verejne dostupné. Predávajúci obchodné podmienky zmeniť a dopĺňať.

K obchodným podmienkam je pripojený vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy. Tieto podmienky vstupujú do platnosti 02.01.2024 a sú aplikovateľné v znení dostupnom na webe v deň odoslania objednávky, ak si strany nevymedzia inak. Prevádzkovateľ môže obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť v súvislosti so zmenou obchodnej politiky alebo legislatívy.